POLITYKA RODO /Datenschutz /Polityka Prywatności

POLITYKA RODO / Datenschutz / Polityka Prywatności
Informujemy, że od 25 maja 2018 roku, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, obowiązuje ochrona osób w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym „RODO”. Na podstawie rozporządzenia zasady przetwarzania danych osobowych uległy zmianie.
W związku z tym, informujemy o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się odbywało przetwarzanie Państwa danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku.
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych1. Dane osobowe, są pobierane, przetwarzane i gromadzone w ramach:- kontaktu: mailowego, telefonicznego, facebook messenger, whatsapp i każda inna forma kontaktu z naszą firmą- w celu zakupu lub sprzedaży aut- w celu sprawdzenia zdolności kredytowej z bankiem- w ramach zakładania konta przez Użytkownika na naszej stronie internetowej- na podstawie obowiązującego prawa: rozporządzenie w sprawie reklamacji, ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne.- cele marketingowe własnych usług i produktów.
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?- podmiotom zapewniającym obsługę księgową i prawną.- podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną.- podmiotom świadczącym usługi marketingowe i promocyjne.- podmiotom współpracującym z nami- bankiem żeby sprawdzić zgodność kredytową- współpracującym salonem samochodowym
2. Dane osobowe klientów przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody), c) (tj. w związku z realizacja umowy zawartej z Administratorem) RODO oraz innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zawartej umowy, jak również przez okres 10 lat po zakończeniu obowiązywania umowy.
Administrator Państwa danychAdministratorem Państwa danych po 25 maja 2018 roku jest firma VentureOne. W celu skontaktowania się w zakresie Państwa danych osobowych pozostaje:VentureOne, Dane do kontaktu: Westpreußenstr.6, 37520, Osterode, e-mail: moc.liamg%40edytarotua
Prawa Użytkowników w stosunku do swoich danych osobowych1. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich motywacji i usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Zgodnie z RODO przysługuje Pani (Panu):a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nienastępuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani (Pan) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Ma Pani (Pan) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani (Pana) dotyczących naruszałoby przepisy RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Informujemy, że podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednak są niezbędne do świadczeń na rzecz Państwa. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu świadczeń jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie brak możliwości zapoznania się z naszymi świadczeniami.